ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 16.000 ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΝΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΙΑΑ – 004/2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 004/2018 ANOIKTOY MEIOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

«Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομής δέκα έξι χιλιάδων (16.000) δεμάτων τροφίμων εντός χρονικού διαστήματος 8 μηνών, σε επωφελούμενους  των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

 

 

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων εφτά χιλιάδων ευρώ (207.000,00€), χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ. και αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης και διανομής δέκα έξι χιλιάδων (16.000) δεμάτων τροφίμων εντός χρονικού διαστήματος 8 μηνών, σε επωφελούμενους  των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/04/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον  Τριμελούς Επιτροπής, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη – 004/2018

Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές Προϊόντων

Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ – Τόποι Παράδοσης

Παράρτημα Ε – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Παράρτημα ΣΤ – Σχέδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ