ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 017/2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 017/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την Ανάθεση «Προμήθειας ειδών Σίτισης και διανομή τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για τρεις (3) μήνες σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ