ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ

Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 016/2017 Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθειας και παράδοσης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού τυροκομείων» συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (89.500,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε δυνάμει της από 28.11.2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αποστολής».

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία με τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities – IOCC, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Give for Greece IV, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για τον Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό Προμήθειας και παράδοσης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού τυροκομείων»

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στο πρωτόκολλο της «Αποστολής», στην οδό Ήρας αρ. 8 & Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, σε σφραγισμένους φακέλους, το αργότερο μέχρι την 22/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ.. Με την ένδειξη Προμήθειας και παράδοσης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού τυροκομείων»

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213018449

 

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

 

               

Αναλυτική Προκήρυξη

Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού

Παράρτημα Β – Τόποι Παράδοσης Εξοπλισμού

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ – Εγγυητικές – Επιστολές

Παράρτημα Ε – Σχέδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ