ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗ 4.900 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 022/2016

Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση «Προμήθειας ειδών Σίτισης και διανομή τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για τρεις (3) μήνες σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

 

 

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ  (197.600,00€), χωρίς τον αναλογούντα φ.π.α. για την ανάθεση προμήθειας & διανομής 4.900 δεμάτων τροφίμων μηνιαίως σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής»  για χρονικό διάστημα 3 μηνών.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27/12/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00μ.μ στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

 

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη_022.2016

Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές Προϊόντων

Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Πίνακας Προσφερομένων Ειδών)

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ – Τόποι Παράδοσης

Παράρτημα Ε – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Παράρτημα ΣΤ – Σχέδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ