ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ

Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 017/2017  Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθειας και παράδοσης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού τυροκομείων»

 

Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 017/2017 Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και παράδοση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού τυροκομείων» συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα ένα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (81.500,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε δυνάμει της από 22.12.2017 αποφάσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής».

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία με τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities – IOCC, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Give for Greece IV,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για τον Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό Προμήθειας και παράδοσης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού τυροκομείων».  Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στο πρωτόκολλο της «Αποστολής», στην οδό Ήρας αρ. 8 & Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, σε σφραγισμένους φακέλους, το αργότερο μέχρι την 19/01/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.. Με την ένδειξη Προμήθειας και παράδοσης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού τυροκομείων».

‘’Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται μόνο σε προμήθεια και μεταφορά του προσφερόμενου εξοπλισμού στην εγκατάσταση του τυροκομείου. Η σύνδεση και λειτουργία, καθώς και επιπλέον εξαρτήματα για τη σύνδεση και λειτουργία του εξοπλισμού δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας.»

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213018449

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

Αναλυτική Προκήρυξη

Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β – Τόποι Παράδοσης

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Παράρτημα Ε – Σχέδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ