ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 018/2017 Επαναληπτικού Συνοπτικού (Πρόχειρου) Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και παράδοση ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων σε αγροτικούς συνεταιρισμούς»

Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 018/2017 Επαναληπτικού Συνοπτικού (Πρόχειρου) Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και παράδοση ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων σε αγροτικούς συνεταιρισμούς», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (28.500,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε δυνάμει της από 22.12.2017 αποφάσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής».

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία με τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities – IOCC, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Give for Greece IV,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για τον Συνοπτικό (Πρόχειρο) Μειοδοτικό Διαγωνισμό «Προμήθεια και παράδοση ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων σε αγροτικούς συνεταιρισμούς» Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στο πρωτόκολλο της «Αποστολής», στην οδό Ήρας αρ. 8 & Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, σε σφραγισμένους φακέλους, το αργότερο μέχρι την 19/01/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.. Με την ένδειξη «Προμήθεια και παράδοση ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων σε αγροτικούς συνεταιρισμούς».

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213018449

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη

Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β – Τόποι Παράδοσης

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Ε – Προσχέδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ