ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ι.Μ. ΘΡΑΚΗΣ & Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

footer_web

ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας ειδών τροφίμων σε επωφελούμενους των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης και Βορείου Αιγαίου (αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής στην εστία τους), συνολικού προϋπολογισμού 43.553,28€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743, Τ. +302130184400, Φ. +302109246740, Ε. T.Vlachos@mkoapostoli.gr προκηρύσσει τον υπ αριθ. 020/2016 Πρόχειρο Διαγωνισμό προμήθειας ειδών τροφίμων σε επωφελούμενους των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης και Βορείου Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού 43.553,28€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την προμήθεια, μεταφορά και διανομή των κάτωθι Ομάδων ειδών διατροφής στους επωφελούμενους των ενοριών των Ιερών Μητροπόλεων της Θράκης και του Βορείου Αιγαίου, (αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής στην εστία τους), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσης διακήρυξης: Προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών, συγκεκριμένα πατάτες με κωδ. CPV 03212100-1 (ΟΜΑΔΑ Α), και λοιπών ειδών διατροφής με κωδ. CPV  15411110-6, 03212211-2, 03221210-1, 03211300-6, 15850000-1, 15511210-8, 15831000-2,  15800000-6,  15540000-6,  15542300-2, 15112130-6 (ΟΜΑΔΑ Β), συγκεκριμένα ελαιόλαδο, όσπρια, ρύζι, προϊόντα ζυμαρικών, γάλα μακράς διάρκειας, διάφορα προϊόντα διατροφής, τυροκομικά προϊόντα, κοτόπουλα. Η διάρκεια της σύμβασης είναι τέσσερεις (4) μήνες με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις (3) και δυνατότητα πρόωρης λήξης εφόσον παραδοθούν και παραληφθούν όλα τα τρόφιμα. Τόπος παράδοσης των τροφίμων είναι οι διευθύνσεις που ορίζονται από τις Ιερές Μητροπόλεις Θράκης και Βορείου Αιγαίου στο Παράρτημα Ε του τεύχους Διακήρυξης και ο χρόνος θα προσδιορίζεται κατόπιν συμφωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 17.699,10€ χωρίς ΦΠΑ για τα οπορωλαχανικά και 25.854,18€. χωρίς ΦΠΑ για τα λοιπά είδη διατροφής. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας βάση της από 24-10-2014 προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τους όρους του τεύχους Διακήρυξης. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας ειδών τροφίμων είναι για τα νωπά οπωρολαχανικά το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης στη μέση διαμορφούμενη τιμή την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής και για τα λοιπά είδη διατροφής η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της π/υ δαπάνης. Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολή των προφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14.12.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ.. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει 14η.12.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.. Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» www.mkoapostoli.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ, και θα είναι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

01-12-2016

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη_020.2016

Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές Προϊόντων

Παράρτημα Β – Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Ε – Τόποι Παράδοσης Προμήθειας

Παράρτημα ΣΤ – Υποδείγματα Εγγυητικών

Παράρτημα Ζ – Σχέδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ