ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ & 1 ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – 019/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 019/2016

«Παραγωγή ενός (1) ντοκιμαντέρ και μίας (1) ταινίας προβολής μικρού μήκους στο πλαίσιο προβολής των δράσεων και του φιλανθρωπικού έργου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Αποστολή»

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παραγωγή ενός (1) ντοκιμαντέρ και μίας (1) ταινίας προβολής μικρού μήκους στο πλαίσιο προβολής των δράσεων και του φιλανθρωπικού έργου της, προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Η χρηματοδότηση γίνεται με ίδιους πόρους της Αναθέτουσας.

Κριτήριο ανάθεσης  της σύμβασης αποτελεί  η  χαμηλότερη τιμή.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 15η.12.2016.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία, εισαγωγή και εξαγωγή οπτικοακουστικού υλικού και άλλων μέσων προβολής και επικοινωνίας τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία.

Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική.

Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολή των προφορών.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 02/11/2016, ημέρα  και ώρα 15:30

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/11/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτής, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» www.mkoapostoli.gr

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη_019.2016

Παράρτημα Α – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Β – Προσχέδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ