ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50.000 ΚΟΥΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ)

 

«Προμήθεια πενήντα χιλιάδων  (50.000)  Κουτιών Συσκευασίας (Χαρτοκιβώτια) ετησίως  για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε δυνάμει της  από  13.09.2017 αποφάσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής».

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση Προμήθειας (50.000)  Κουτιών Συσκευασίας (Χαρτοκιβώτια) ετησίως προϋπολογισμού τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (32.500€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές έως την 13/10/2017, ημέρα Παρασκευή   και ώρα  15:00 μ.μ. στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα με την ένδειξη «Προσφορά του υπ’ αριθ. 013/2017 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση «Προμήθειας πενήντα χιλιάδων  (50.000)  Κουτιών Συσκευασίας (Χαρτοκιβώτια)

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213018449

                                               

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄

Ο Γενικός Διευθυντής

 

Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη_013.2017

Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές Προϊόντων

Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Δ – Σχέδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ