Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του ΚΕΑ-ΤΕΒΑ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αποστολής στην Καλλιθέα

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», ως εταίρος στην κοινωνική σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, με επικεφαλής την Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το Δήμο Καλλιθέας, στις 19 Δεκεμβρίου 2018 παρέδωσαν τρόφιμα (είδη παντοπωλείου και ελαιόλαδο) στους δικαιούχους του ΚΕΑ-ΤΕΒΑ, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αποστολής στην Καλλιθέα.

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», συμμετέχοντας ως εταίρος σε τέσσερεις συμπράξεις στην Αττική, επιθυμεί και με αυτό το πρόγραμμα να παράσχει επί του πρακτέου  στήριξη σε άτομα και οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και διαβιούν υπό αντίξοες συνθήκες.

 

 

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

Διανομή ειδών παντοπωλείου και καθαριότητας στους δικαιούχους του ΚΕΑ-ΤΕΒΑ στο 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», ως εταίρος στην σύμπραξη του Κεντρικού Τομέα με επικεφαλής το Δήμο Αθηναίων, σε συνεργασία με το Δήμο, παρέδωσαν είδη παντοπωλείου και καθαριότητας στους δικαιούχους του ΚΕΑ-ΤΕΒΑ  από 19/12/2018 έως 21/12/2018 στο 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», συμμετέχοντας ως εταίρος σε τέσσερεις συμπράξεις στην Αττική, επιθυμεί και με αυτό το πρόγραμμα να παράσχει επί του πρακτέου  στήριξη σε άτομα και οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και διαβιούν υπό αντίξοες συνθήκες.

 

 

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 20 ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ – 009/2018

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 009/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της “Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’ (CPV: 15000000-8, 39222100-5), συνολικού προϋπολογισμού 29.500,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100018542

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743, Τ. +302130184400, Φ. +302109246740, T.Vlachos@mkoapostoli.gr ανακοινώνει την προκήρυξη του υπ αριθ. 009/2018 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της “Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’».

Αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η προμήθεια  ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της “Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’, εδρεύοντος ως ανωτέρω, με κωδ. CPV: 15000000-8, 39222100-5.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της προμήθειας είναι € 29.500,00 χωρίς ΦΠΑ.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των ειδών της Ομάδας Α’ είναι € 2.500,00, χωρίς ΦΠΑ και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των ειδών της Ομάδας Β’ είναι € 27.000,00 χωρίς ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 07η.01.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 07η.01.2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:30, στα κεντρικά γραφεία της ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743.

Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» www.mkoapostoli.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα είναι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

20-12-2018

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

Αναλυτική Προκήρυξη – 009/2018

Παράρτημα Α – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ – Προσχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Ε – Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα ΣΤ – Ενημέρωση Προμηθευτών

Παράρτημα ΣΤ – Συγκατάθεση Προμηθευτών

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 15 ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ – 010/2018

mko1

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 010/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96, που λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» (CPV: 15000000-8, 39222100-5), συνολικού προϋπολογισμού 30.600,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100018542

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743, Τ. +302130184400, Φ. +302109246740, T.Vlachos@mkoapostoli.gr ανακοινώνει την προκήρυξη του υπ αριθ. 010/2018 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96 και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’».

Αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96, που λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», εδρεύοντος ως ανωτέρω, με κωδ. CPV: 15000000-8, 39222100-5.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της προμήθειας είναι € 30.600,00 χωρίς ΦΠΑ.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των ειδών της Ομάδας Α’ είναι € 2.300,00, χωρίς ΦΠΑ και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των ειδών της Ομάδας Β’ είναι € 28.300,00, χωρίς ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 07η.01.2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 03η.01.2019 και ώρα 16:00, στα κεντρικά γραφεία της ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743.

Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» www.mkoapostoli.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα είναι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

20-12-2018

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη – 010/2018

Παράρτημα Α – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ – Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Ε – Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα ΣΤ – Ενημέρωση Προμηθευτών

Παράρτημα Ζ – Συγκατάθεση Προμηθευτών

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

Ενημερωτική ομιλία για γονείς και χριστουγεννιάτικη γιορτή από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Νεάπολης

Μια ομιλία για γονείς και μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση διοργάνωσε το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας της “ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ”. Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας με το Βρεφονηπιακό Σταθμό Σεραφίνο στον Άγιο Νικόλαο, η λογοθεραπεύρια του Κέντρου Νεάπολης, κ. Αναστασία Γρηγοράκη, πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο  «Ρωτήστε έναν Λογοθεραπευτή, υπάρχει λόγος! Στάδια ανάπτυξης ομιλίας από τη γέννηση μέχρι τα 6 έτη». Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με την λογοθεραπεύτρια και να συζητήσουν διάφορα θέματα που τους απασχολούν γύρω από την ανάπτυξη της ομιλίας των παιδιών τους καθώς και να μάθουν για τα φυσιολογικά στάδια ανάπτυξης της ομιλίας.

Στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Νεάπολης πραγματοποίησε γιορτή στο χώρο του Κέντρου με τα ενήλικα μέλη του και με τη συμμετοχή των ενοίκων του οικοτροφείου Αρετούσα «ΑΜΚΕ ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι επωφελούμενοι στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, έφτιαξαν γλυκά και δημιούργησαν χειροποίητα σαπούνια με αιθέρια έλαια.

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

Χριστουγεννιάτικη γιορτή και bazaar από τους επωφελούμενους του «Καρέλλειου»

Στο κλίμα των Χριστουγέννων μπήκαν οι ένοικοι του «Καρέλλειου» του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» πραγματοποιώντας χριστουγεννιάτικη γιορτή στο πλαίσιο του προγράμματος μουσικοθεραπείας και σε συνεργασία με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ζωοδόχος Πηγή».

Οι επωφελούμενοι τραγούδησαν Χριστουγεννιάτικα και διαχρονικά αγαπημένα τραγούδια υπό την συνοδεία κιθάρας της μουσικού κ. Αλεξίας Γιαρμενίτη και μουσικών κρουστών οργάνων που έπαιζαν οι ίδιοι. Σκοπός των μαθημάτων μουσικοθεραπείας σε άτομα που πάσχουν από άνοια είναι να ενισχύσει τα αισθήματα, τις σκέψεις και τις αναμνήσεις.

Επιπλέον, αυτές τις μέρες οι ένοικοι του Καρέλλειου σας περιμένουν στο χώρο της Μονάδας στο Χριστουγεννιάτικο bazaar με τα χειροποίητα έργα που έφτιαξαν οι επωφελούμενοι του Οικοτροφείου και του Κέντρου Ημέρας. Οι κατασκευές αποτελούνται από γύψινα χριστουγεννιάτικα στολίδια, εικόνες αγιογραφίας πάνω σε κεραμίδι, πέτρα και ξύλο, γούρια από κανέλλα και ξύλο, διακοσμητικά αρωματικά κεριά και σαπούνια, χριστουγεννιάτικες κάρτες και παρασκευάστηκαν με μεράκι και χαρά στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης και κατασκευαστικών δεξιοτήτων του Τμήματος Εργοθεραπείας. Το bazaar θα βρίσκεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου στο χώρο της Μονάδας (Αφροδίτης 1 και Ηρώδου Αττικού) 9.00-19.00.

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

Χριστουγεννιάτικο Bazaar από τους επωφελούμενους της «Επανένταξης»

Το Οικοτροφείο «Επανένταξη» και το Προστατευόμενο Διαμέρισμα του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικο Bazaar με χειροποίητες  δημιουργίες των ενοίκων και προσφορές γνωστών εταιρειών, από τις 17 έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 10:00 – 18:00. Το Bazaar θα φιλοξενηθεί στον χώρο του Οικοτροφείου Επανένταξη στον 5ο όροφο, επί της οδού Αγίας Ζώνης 96 στην Κυψέλη. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 8619323.

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

Χριστουγεννιάτικες δράσεις από το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Χίου

Στο πνεύμα των Χριστουγέννων έχουν μπει τα μέλη του Κέντρου Ημέρας Χίου της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», κάνοντας φιλανθρωπικές εξορμήσεις. Το προσωπικό του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» επισκέφτηκε το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο στον πεζόδρομο της Απλωταριάς, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που οργάνωσαν οι δομές, με σκοπό τη συλλογή τροφίμων, φαρμάκων κι άλλων ειδών πρώτης ανάγκης προοριζόμενων στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Χίου.

Παράλληλα, επισκέφτηκαν το «Παζαράκι της Αγάπης», μια πρωτοβουλία κοινωνικής ευαισθησίας από τους φοιτητές του πανεπιστημίου Αιγαίου,  οι οποίοι διοργάνωσαν στον πεζόδρομο της Απλωταριάς bazaar, πουλώντας Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά. Tα έσοδα της εν λόγω δράσης θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση διαφόρων δομών, μεταξύ των οποίων και το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Χίου της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ».

Σε λίγες μέρες τα μέλη του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας Χίου είναι έτοιμα να σας υποδεχτούν στο χριστουγεννιάτικο bazaar του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με χειροποίητα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά και στολίδια που έφτιαξαν οι επωφελούμενοι του κέντρου στην ομάδα καλλιτεχνικής έκφρασης και ξύλινων κατασκευών. Το Bazaar θα λειτουργεί από τις 19 έως και τις 21 Δεκεμβρίου, 9.30-14.00 στην πλατεία Βουνακείου.

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

Τα παιδιά του «Δημήτρειου» σε μια ξεχωριστή συναυλία στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στην σκηνή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ετοιμάζεται να ανέβει η παιδική χορωδία του «Δημήτρειου» του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και να σας ξεσηκώσει με το μουσικό της ταλέντο.

Τα παιδιά του «Δημήτρειου» με το El Sistema Greece και την El Sistema Greece Youth Orchestra (ESGYO) θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με το μουσικό σχήμα Latin Brass Connection, μέρος της ορχήστρας Simon Bolivar Trumpet Ensemble της Βενεζουέλας, σε μία Χριστουγεννιάτικη συναυλία με γνωστά τραγούδια και λατινοαμερικανικούς ήχους.

Το «Δημήτρειο» αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυρήνες του El Sistema Greece από την πρώτη στιγμή. Τα παιδιά διδάσκονται εδώ και 3 χρόνια εβδομαδιαία δωρεάν μαθήματα φωνητικής από επαγγελματίες μουσικούς του El Sistema Greece, ενώ τους τελευταίους μήνες κάνουν εντατικά μαθήματα βιολιού, τρομπέτας και βιολοντσέλου.

Το El Sistema Greece, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2016, πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα μουσικής διδασκαλίας, που γεννήθηκε πριν από 45 χρόνια στη Βενεζουέλα για να σώσει χιλιάδες παιδιά από τη φτώχεια και την εγκληματικότητα, αναδεικνύοντας μουσικούς παγκόσμιας κλάσης και στελεχώνοντας τις μεγαλύτερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου. Χρησιμοποιεί την ξεχωριστή μεθοδολογία και την εκπαιδευτική προσέγγιση του Dr. José Antonio Abreu με σκοπό να εμπνεύσει και να προετοιμάσει όλα τα παιδιά για ένα καλύτερο μέλλον.

Η Παιδική Χορωδία του «Δημήτρειου» ανυπομονεί να την ακούσετε από κοντά, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00, και να σας παρασύρει στους χορευτικούς ρυθμούς σάλσα, ρούμπα και μερένγκε.

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εκπαιδευτικό Κέντρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ για Πρόσφυγες και Μετανάστες»,  που αφορά την υλοποίηση δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για πρόσφυγες και μετανάστες στο «Εκπαιδευτικό Κέντρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ για Πρόσφυγες και Μετανάστες» στην Αθήνα, προκηρύσσει μια (1) θέση Διδασκάλου της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση για την Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 09 Δεκεμβρίου 2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή

στο n.katsiaras@mkoapostoli.gr ή

στο fax:210 9246740 με την ένδειξη «Υπ’ όψιν κ. Κατσιάρα»

 

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ